ឆ្លោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​អំពើ​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ឈឺ ដោយ​ឧបកិច្ច​នឹង​ស្នាម​ដាន​ដែល​ជាន់​ដែល​ពាល់ : ត្រូវ​ឆ្លោង​គេ ។