ឆ្លៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ល្អ​ស្រងៅ : ឆោមឆ្លៅ (ច្រើន​ប្រើ​តែ​ក្នុង​កាព្យ)