ឆ្វា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សំឡេង​កូន​ខ្ចី​យំ ឬ​ទន្សាយ​យំ​ដោយ​ជាប់​បន្ដឹង​ជាដើម ។