ឆ្វាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) (ម. ព. ខ្វាក) ។