ឆ្វាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចង​ព័ទ្ធ​ស្លាក់​ខ្សែ : ឆ្វាក់​ខ្សែ​នឹង​បង្គោល ។