ឆ្វាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​កាំជ្រួច​ដែល​ស្ទុះ​ឡើង​ទៅ​លើ​អាកាស ។