ឆ្វៀលឆ្វាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) (ម. ព. ឆ្វាត់ឆ្វៀល) ។