ឆ្អងឆ្អតខៀវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រភេទឆ្អងឆ្អត