ឆ្អិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ល្អួត, ល្មួត, ឆ្ងិត : ក្លិន​ក្រអូប​ឆ្អិត ។