ឆ្អើម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ទ្រាន់, ខ្ពើម ដោយ​រស​ជាតិ​ឆ្អាប​ជាដើម : ឆ្អើម​រក​កល់​ចង្អោរ ។