ឆ​ទ្វារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឆ័ត-ទ្វា សំ. បា. ( ន. ) ទ្វារ ៦ គឺ​ទ្វារ​ភ្នែក, ត្រចៀក, ច្រមុះ, អណ្តាត, កាយ, មនោ (ចិត្ត) ។