ជង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដោយ​តាម​បណ្ដោយ​ខ្លួន​ចុះ​ទល់​ពី​ក្រោម : ជង់​ត្រី, ឈើ​ស្រួច​ជង់​ជើង ។

( ន. ) អន្ទាក់​តឿ​ឥត​ដង មាន​ជើង​ស្រួច សម្រាប់​ដោត​នឹង​ដី : ដាក់​ជង់, ចាក់​ជង់, កុក​ជាប់​ជង់, ជង់​មាន់​ព្រៃ, ជង់​ក្ងោក ។