ជង្គង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជង់គង់ ( ន. ) អវយវៈ​ត្រង់​ប្រជុំ​ភ្លៅ​និង​ស្មង : លុត​ជង្គង់, ទឹក​ត្រឹម​ជង្គង់ ។