ជជីក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ទទូច​សួរ, សួរ​ឈ្លេចឈ្លី, សួរ​រក​បាត​រក​ជម្រៅ​ឲ្យ​ឃើញ​ឫស​ឃើញ​គល់ : ចុះ​ជជីក​ធ្វើ​អ្វី ? កុំ​សួរ​ជជីក​ខ្លាំង​ពេក ។