ជជ្រុលមមុល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ជ្រុល​ៗ​ត្បុល​ចូល, មមុល​ជ្រុល​ៗ​ចូល ។