ជញ្ជក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជញ់-ជក់ ( កិ. ) ស្រូប, បឺត ឲ្យ​ជក់​ចូល : កូន​បៅ​ជញ្ជក់​ទឹក​ដោះ ។ ជញ្ជក់​មាត់ ជញ្ជក់​មាត់​ទទេ ។ ស៊ី​ជញ្ជក់​មាត់ ទំពា​លេប​បណ្ដើរ​ជញ្ជក់​មាត់​បណ្ដើរ ។

  1. Siamese flying fox Crossocheilus oblongus