ជញ្ជក់ដៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Gyrinocheilus pennocki Mekong honeysucker