ជញ្ជក់ស្លែតូច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Crossocheilus cobitis