ជញ្ជាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជញ់-ជាំង ( ន. ) របាំង​គេហដ្ឋាន​ដែល​បាំង​ជុំ​វិញ​ផ្ទះ ឬ​ខណ្ឌ​ខាង​ក្នុង​ផ្ទះ​ចែក​ឲ្យ​មាន​ជា​បន្ទប់ ។