ជញ្ជាំងភ្លើង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អន្តរជាល) firewall, pare-feu ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព (ហាដវែរ សុសវែរ) ដែលត្រួតពិនិត្យលំហូរទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័រ មួយ ទៅកុំព្យូទ័រមួយទៀតឬពីបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ មួយទៅបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ មួយទៀតឬពីអ៊ីនធឺណិត ប្រឆាំងនឹងអាក់សេសខុសច្បាប់ (access) ពីខាងក្រៅ ឬ ប្រឆាំងនឹងការខូចហាដវែរ នៅកន្លែងណាមួយ។