ជនបរទេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

foreigner/alien, étranger/ère បរទេស ជនដែលមកពីប្រទេសណាមួយចូលទៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀត។ ឧ. នៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជនបរទេសភាគច្រើនជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈដែលមកពីប្រទេសនានាក្នុងតំបន់។