ជន្ទល់មេឃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំពេជសារ