ជន្ទល់មេឃ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំពេជសារ