ជលវិទ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំពោះការសិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងទឹកផ្នែកកសិកម្ម សូមមើល ជលវិទ្យា (កសិកម្ម)។

ជលវិទ្យា (ក្លាយមកពីពាក្យ បាលីសំស្ក្រឹត ជល មានន័យថា ទឹក និង​ វិទ្យា មានន័យថា ចំណេះដឹង ដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា Hydrology និងជាភាសាបារាំងថា Hydrologie) គឺជា វិទ្យាសាស្ត្រ ដែលសិក្សាអំពី កំណកំណើត ចលនា របាយ និង បរិមាណ របស់ទឹក នៅលើផែនដី ក៏ដូចជា ភពដទៃទៀត ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង វដ្ដទឹក ធនធានទឺក និងស្ថេរភាពផ្នែកបរិស្ថាន នៃអាងរងទឹកភ្លៀង។ ការសិក្សា គឺផ្តោតលើ ទាំងទឹក ក្នុងដី លើដី និងក្នុងបរិយាកាសរបស់ផែនដី ដែលស្ថិតក្នុងទម្រង់ រឹង រាវ និង ឧស្ម័ន ដែលជាកត្តាសំខាន់ ក្នុងវដ្ដទឹក ដោយមានអន្តរកម្មជាមួយ ភាវៈរស់ និងភាវៈឥតជីវិតផងដែរ។ អ្នកដែលសិក្សាអំពី ជលវិទ្យា ត្រូវបានហៅថា ជលវិទូ ដែលធ្វើការផ្ទាល់នឹង ទីវាលនៃផែនដី ឬវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន ភូមិវិទ្យាផ្នែករូបសាស្ត្រ ភូគព្ភសាស្ត្រ ឬវិស្វកម្មស៊ីវិលនិងបរិស្ថាន។ ដោយការប្រើប្រាស់ វិធីសាស្ត្រវិភាគ និងបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រ ផ្សេងៗ គេប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យ ដើម្បីជួយ ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើង ដោយសារទឹក ដូចជា ការអភិរក្សបរិស្ថាន គ្រោះមហន្តរាយ និងការគ្រប់គ្រងទឹក។

ជលវិទ្យា ចែកចេញជា ជលវិទ្យា ផ្នែកទឹកលើដី ផ្នែកទឹកក្រោមដីឬហៅថា ជលភូគព្ភវិទ្យា និងជលវិទ្យាផ្នែកសមុទ្រ។ ដែននៃជលវិទ្យា រាប់បញ្ចូលទាំង ជលឧតុនិយម ជលវិទ្យាលើដី ជលវិទ្យាក្រោមដី ការគ្រប់គ្រងអាងរងទឹកភ្លៀង និងគុណភាពទឹក ដែលទឹកមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុត។