ជលវិទ្យា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

hydrology, hydrologie វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអំពីទឹកនៅលើផែនដី ក្នុងបរិយាកាសនិងនៅភពដទៃ ដោយមានការសិក្សាពី កំណកំណើត ចលនាតាមរយៈ វដ្ដទឹក របាយ លក្ខណៈរូប លក្ខណៈគីមី និង លក្ខណៈមេកានិករបស់ទឹក ព្រមទាំងអន្តរកម្មរវាងទឹកនិងភាវៈរស់។