ជលសា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកជលគិរី