ជាង

ពីWiktionary

( ន. ) អ្នក​ចេះ​ការ​ខាង​ជំនាង : ជាង​មាស, ជាង​ដែក, ជាង​ឈើ, ជាង​គំនូរ ។ល។

( អា. និ. ) លើស,  : ផ្ទះ​នេះ​ល្អ​ជាង​ផ្ទះ​នុ៎ះ ។ ដប់ម៉ែត្រជាង: លើសដប់ម៉ែត្រ។