ជាងដែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្របែក
  2. ភូមិនៃឃុំជាងដែក