ជាងដែក

ដោយWiktionary
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្របែក
  2. ភូមិនៃឃុំជាងដែក