ជាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដាក់​ជើង​សង្កត់​ស៊ប់​ពី​លើ ។ ត្រួតត្រា​លើ : ជាន់​ស្រុក, ជាន់​ខេត្ត ។ ឡើង​ពាន​លើ, ឡើង​ទំ​ពី​លើ​ចឹក​ជាប់ ធ្វើ​សន្ថវ​កិច្ច (ព. អា. សម្រាប់​សត្វ​តិរច្ឆាន) ។ ថ្ងៃ​ជាន់ ថ្ងៃ​ចាំង​ត្រូវ​កំពុង​ដេក​លក់ ។ ជាន់​អង្សា ដែល​មាន​អង្សា​កំណើត​ត្រូវ​គ្នា, ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ត្រ

( ន. ) ថ្នាក់ : ផ្ទះ​ពីរ​ជាន់ ។ ដែល​ត្រួត​លើ​គ្នា : សំពត់​ពីរ​ជាន់ ។ កាល, សម័យ, គ្រា : ជាន់​នេះ​មិន​ដូច​ជាន់​ពី​ដើម​ទេ ។