ជាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) មិន​ដាច់, មិន​ឃ្លាត​ពី​គ្នា; មាំមួន ។ កិ. ជំពាក់, ទាក់ទិន : ជាប់​បំណុល​គេ, ជាប់​កិច្ច​រវល់ ។ ជាប់​ក្ដី ត្រូវ​ក្ដី ។ ជាប់​គុក ត្រូវ​ទោស​នៅ​ក្នុង​គុក ។ ជាប់​ចោទ ត្រូវ​ចោទ ។ ជាប់​ជម្រះ ត្រូវ​ជម្រះ ។ល។