ជាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ចាន​មួយ​ប្រភេទ ធំ​ជំទើរ​រាង​ក្រឡូម​តែ​រាក់​ល្មម : ចាន​ជាម ។