ជាមួយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) រួម​គ្នា, រួម​ផង, រួម​ផង​ដែរ : ទៅ​ជា​មួយ​គ្នា, បរិភោគ​ជា​មួយ​គ្នា ។ ជា​មួយ​នឹង ព្រម​ទាំង​អ្នក​ដទៃ​ឬ​អ្វី​ៗ​ផង : បង​និយាយ​ជា​មួយ​នឹង​ប្អូន, គ្រូ​កំពុង​និយាយ​ជា​មួយ​នឹង​និស្សិត​ច្រើន​នាក់, អ្នក​ទៅ​ជា​មួយ​នឹង​ខ្ញុំ​ឬ​ទេ ? អ្នក​ណា​ខ្លះ​មក​ជា​មួយ​នឹង​អ្នក ? (គ