ជាយ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប៉ែក​ខាង​ចុង, រឹម​ក្បែរ​ខាង : ជាយ​សំពត់, ជាយ​ព្រៃ, ជាយ​ក្រុង ជាដើម ។