ជាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( គុ. ) ដែល​ឡើង​សម្បុរ​ខ្មៅ​សៅហ្មង, ខ្មៅ​ខៀវ : ខ្មៅ​ជាំ, មុខ​ជាំ ។ ប្រើ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ​ក្រហម​ក៏​បាន : ក្រហម​ជាំ គឺ​ក្រហម​លាយ​ខ្មៅ​ច្រើន ។ ដែល​ជោក​បៀម​ទឹក : ជោកជាំ, ព្រៃ​ជាំ , ដី​ជាំ ។
  2. «ជាំ» ជា​ទី​ទំនាប​ដែល​បៀប​​ទឹក ប្រើ​ជា​ឈ្មោះ​ភូមិ​មាន​ ជាំក្សាន្ត (ព្រះវិហារ) ជាំសង្កែ (កំពង់ស្ពឺ) ជាំត្រា (កោះកុង) ។
  3. ឃុំនៃស្រុកមេមត់
  4. ភូមិនៃឃុំជាំ
  5. ភូមិនៃឃុំតាំងក្រសៅ
  6. ភូមិនៃឃុំចាន់ស