ជិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ទីទៃ​ពី​ឆ្ងាយ គឺ ទៀប, ក្បែរ, ខាង​គ្នា; ដែល​ទៅ​មក​ឆាប់​ដល់ : ផ្លូវ​នុះ​​ជិត​ដែរ​ទេ ។

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​មាន​សាច់​ហាប់​ស្និទ្ធ​ជិត; ដែល​គ្មាន​ចន្លោះ​ធ្លុះ​ធ្លាយ, គ្មាន​ប្រហោង គ្មាន​ច្រក​ចេញ​ចូល : ពាង​នេះ​មាន​សាច់​ជិត​ល្អ​ណាស់ មិន​លេច​ទឹក​ទេ; ផ្លូវ​នេះ​ត្រូវ​ធ្វើ​របង​បិទ​រាំង​ឲ្យ​ជិត កុំ​ឲ្យ​គេ​ដើរ​ចេញ​ចូល​ទៀត ។