ជីដូន

ដោយWiktionary

( ន. ) ម្ដាយ​នៃ​មាតា​ឬ​បិតា (ដូន, យាយ) ។