ជីទួត​មួយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បង​ប្អូន​រួម​ទួត​ជា​មួយ​គ្នា ។