ជីវវិទ្យា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វិទ្យាសាស្ត្រ សិក្សាអំពីភាវៈមានជីវិត (មនុស្ស សត្វ និង រុក្ខជាតិ)។ biology, biologie