ជូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សម្អាត​ដោយ​យក​សំពត់​ឬ​កំណាត់​សំពត់​ជាដើម ដុស​ជម្រះ​មន្ទិល​ឬ​ឲ្យ​ស្ងួត​ទឹក ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ឆ្នាំ​ទី ១ (កណ្ដុរ) ។