ជូន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បូជា, ឲ្យ (ពាក្យ​គោរព, ពាក្យ​គួរ​សម) : របស់​នេះ​ខ្ញុំ​មិន​លក់​ដូរ​ទេ​ ខ្ញុំ​ជូន​លោក ។ ទៅ​មក​ជា​មួយ​កំដរ​ជា​គ្នា : ស្អែក​ខ្ញុំ​មាន​រវល់ នឹង​ជូន​ប្អូន​ខ្ញុំ​ទៅ​កំពង់​ស្ពឺ ។

( កិ. ) លើក ! ឯង​ចូរ​លើក​ជើង​ឡើង ! ពាក្យ​ស្រែក​បង្គាប់​ឲ្យ​ដំរី​លើក​ជើង ដើម្បី​នឹង​ជាន់​ឡើង​ឬ​ជាន់​ចុះ ។