ជូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​រសជាតិ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រៀវ​សង្កៀរ​ធ្មេញ ។