ជួនកាល

ដោយWiktionary

(មើល​ក្នុង ព. ចួន ឬ ជួន ២ និ.) ។