ជួនកាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង ព. ចួន ឬ ជួន ២ និ.) ។