ជួយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​បាន​សម្រេច​ប្រយោជន៍​តាម​បំណង, ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​បាន​ស្រួល, ទំនុកបម្រុង, ឲ្យ​កម្លាំង, ឲ្យ​គំនិត ... ។
  2. ភូមិនៃឃុំតាវែងលើ