ជើងម៉ា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ​មាន​ជើង ៤ មាន​សណ្ឋាន​វែង​ជាង​ជើង​តាំង សម្រាប់​អង្គុយ​ឬ​តម្កល់​អ្វី​ៗ ។