ជឿ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចុះ​ចិត្ត​ស៊ប់​ដោយ​យល់​ថា​ពិត, យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ថា​ជា​ការ​មែន : ត្រូវ​ជឿ​កម្ម​និង​ផល​នៃ​កម្ម ។ កិ. ឬ កិ. វិ. យក​របស់​គេ​មក​មុន​ ដោយ​ទិញ​មិន​ទាន់​សង​ថ្លៃ ព្រោះ​អ្នក​លក់​ទុក​ចិត្ត​ថា​អ្នក​ទិញ​នឹង​សង​ថ្លៃ​ជា​ប្រាកដ : ជឿ​ទំនិញ​គេ; លក់​ជឿ, ទិញ​ជឿ ។