ជៀត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ជ្រែក​ចូល, ដាក់​បញ្ចូល, ដាក់​ថែម : ជៀត​អក្សរ, ជៀត​ពាក្យ ។ ជ្រៀត