ជេដ្ឋា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជេត-ឋា បា.; សំ. ( គុ. ឬ ន. ) (ជេដ្ឋ, ប្រើ​តាម​លំនាំ​លិង្គ​ទាំង ៣ គឺ បុំ. ជេដ្ឋោ, ឥ. ជេដ្ឋា, នបុំ. ជេដ្ឋំ; សំ. ជេ្យស្ឋ, ប្រើ​តាម​លំនាំ​លិង្គ​ទាំង ៣ ដូច បា. ដែរ) ដែល​ជា​ធំ​បំផុត, ចម្រើន​បំផុត, ជា​ចម្បង, ជា​ច្បង; ច្រើន​ប្រើ​ជា រ. ស. ថា “បង” : សម្ដេច​ព្រះ​ជេដ្ឋា, ព្រះ​ជេដ្ឋា; ព្រះ​ជេដ្ឋា