ជំនន់

ពីWiktionary

( ន. ) ដំណើរ​ដែល​ជន់, ទឹក​ដែល​ជន់ : ឆ្នាំ​នេះ​មាន​ជំនន់​ធំ​ណាស់ ។