ជំនាញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ជាញ, គឺ​ដែល​វាងវៃ, ប៉ិន, ប្រសប់, ស្ទាត់, ដែល​ចេះ​ស្ទាត់​ប្រាកដ : ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​យក​សុទ្ធ​តែ​អ្នក​ជំនាញ ។ កាល​ពី​ក្នុង​សម័យ​បុរាណ​ព្រេង​នាយ ជន​ជាតិ​ថៃ​បាន​យក​ពាក្យ​ខ្មែរ​ថា ជំនាញ នេះ​ទៅ​ប្រើ​ជា ជាំនាញ ថៃ​អាន​ថា ឆាំន៉ាន, លុះ​ដល់​សម័យ​ត​មក ខ្មែរ​ខ្លះ​យក