ជំនិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ជិត​ដិត, ដែល​ជា​ទី​ស្និទ្ធស្នាល ជា​ទី​ទុក​ចិត្ត : មនុស្ស​ជំនិត, សិស្ស​ជំនិត ។