ជំនូន

ដោយWiktionary

( ន. ) របស់​ដែល​ជូន : ទទួល​ជំនូន, ស៊ី​ជំនូន​មុន​នឹង​រៀប​មង្គល​ការ​កូន​ គេ​តែង​លើក​ជំនូន ។