ជំនួញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) មុខ​ការ, របរ​ដែល​ជួញ, របស់​ដែល​គេ​ជួញ : អ្នក​ជនួញ, ធ្វើ​ជំនួញ ។